procedura bezpiecznego pobytu procedura postępowania 
w przypadku stwierdzenia wszawicy
procedura przyprowadzania 
i odbierania dzieci
procedura udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej