BEZPIECZEŃSTWO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W LUBSZY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W LUBSZY

Cele procedur: 
-   zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu; 
- zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;   - ustalenie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;   
- dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.   

Zakres procedury:  
Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola,  w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.   

Podstawa prawna:   
Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;   
Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;   
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z poźn. zmianami);  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz.67;  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz.96, z 2003 Nr 146, poz. 1416, z 2004. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 75, Dz U z dnia27lutego 2007r. Nr 35, poz.222) 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).    
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126).    
Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);  
Ustawa o ochronie ppoż. 
Osoby podlegające procedurze: 
Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Publicznego Przedszkola w Lubszy

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:   Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; 
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne  i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; 
kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 
sporządza protokoły z kontroli obiektów; 
odpowiada za jakość pracy pracowników,  za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.   
Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; 
pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej  i opiekuńczej; 
są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego  i wewnętrznego. 
Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.
Sposób prezentacji procedur Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej placówki Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.
Dokonywanie zmian w procedurach Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Postanowienia końcowe  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.