RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU W LUBSZY

PROJEKTY REALIZOWANE
W PRZEDSZKOLU

Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA na LATA 2019-2024

Statut przedszkola

Nasza kadra

Standardy ochrony małoletnich

ZOBACZ

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w przedszkolu to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycielek. Służą one pomocą i opieką wszystkim przedszkolakom. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Dostosowują metody i formy nauczania do wieku wychowanka oraz jego możliwości rozwojowych. Wykorzystują najnowsze koncepcje pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Nauczycielki doskonalą swój warsztat pracy poprzez zdobywanie nowych stopni awansu zawodowego oraz uczestnictwo w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach.

Aurelia Heidel

Dyrektor

Marta Świder

Nauczycielka

Maria Puszkiewicz

Nauczycielka

Elżbieta Szczupakowska

Nauczycielka

Teresa Drozd

Religia

Joanna Dawidowicz

Logopeda i neurologopeda

Patrycja Nykiel

Psycholog

Administracja

Bernadeta Krzyżanowska

Główna ksiegowa

Adriana Hetko

Intendent

Pracownicy obsługi

Anna Wąsowicz

Szef kuchni

Violetta Szwaluk
Marta Waligórska

KONCEPCJA PRACYPrzedszkola PublicznegoW LUBSZY NA LATA 2019-2024

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4. Statut Przedszkola w Lubszy.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne w Lubszy zlokalizowane jest przy ul. Kukurydzianej 1 B. Jest to nowo powstałe przedszkole. W budynku oprócz przedszkola mieści się również Klub Malucha. Placówka mieści się w centrum Lubszy nieopodal GOK –u,Szkoły, Ośrodka Zdrowia oraz GOPS –u. Jest to budynek wolno stojący z dużym ogrodem przedszkolnym z obu stron budynku. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym i zapleczem, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, biblioteczkę, meble dostosowane do wieku dzieci.  Przedszkole posiada salę artystyczno-pokazową, salę gimnastyczną oraz sale przeznaczone do zajęć logopedycznych i spotkań z psychologiem. Dzieci mogą czuć się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej, dobrze wyposażonej kuchni. Są smaczne, urozmaicone i zdrowe. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego i inne zajęcia dydaktyczne i rozwojowe np.: język angielski, taniec, rytmika oraz koła zainteresowań. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki.

WIZJA PLACÓWKI: 

NAUCZYCIELE – to zespół ludzi dbających o wysokie kwalifikacje i rozwój zawodowy.
RODZICE
– priorytetem w edukacji dzieci jest współpraca z rodzicami, która stanowi podstawę nie tylko we wspomaganiu  w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, ale daje gwarancję sukcesów edukacyjnych  i innych sukcesów życiowych dzieci.
DZIECI – Pracownicy i rodzice to ważne ogniwa w przedszkolu, ale najważniejsze są dzieci, którym chcemy poświecić najwięcej czasu. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym jest naszą pasją, ponieważ przyczynia się do budowania mocnego fundamentu na całe życie. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci są bezpieczne, kochane i akceptowane, mają szansę na rozwój na miarę swoich możliwości a także rozwijają inteligencję emocjonalną. Dobro dziecka jest naszą najważniejszą wartością i celem.

Opis i realizacja

Żyjemy w czasach zabiegania i chaosu. Skupiamy się na osiąganiu jak najlepszych wyników, brakuje nam czasu na życie rodzinne, zwykłą rozmowę czy po prostu bycie ze sobą. Tym sposobem telewizja a przede wszystkim Internet są niejednokrotnie „rodzicami zastępczymi” naszych pociech. Dzisiaj nie ma czasu na wychowanie, często tę należność przenosi się na nauczycieli. Wydaje się, że jest to wychowanie wystarczające do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, gdy tym czasem jest to kropla w morzu. Takie podejście do wychowania i brak świadomości działania niektórych mechanizmów w naszej psychice przyczynia się do wielu zaburzeń, niestety zaczyna się to już na początku naszego życia, gdy organizm małego dziecka wchłania wszystko co napotka na swojej drodze, niekoniecznie są to rzeczy dobre. Jednym z elementów, na który chcemy zwrócić uwagę jest profilaktyka zdrowia, przede wszystkim psychicznego. Edukacja jest ważna, ale według Daniela Golemana sama inteligencja nie przynosi w życiu oczekiwanych wyników. Często zdarza się, że osoby o bogatej, czasem ponad przeciętnej inteligencji nie dają sobie rady w życiu społecznym, czy też nie potrafią podołać obowiązkom w podjętej przez siebie pracy. Dopiero znajomość mechanizmów psychicznych i umiejętność kierowania nimi przyczynia się do poprawienia życiowych warunków. Jednym słowem, sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami, o które należy dbać i rozwijać już w zalążku. Świadomi tych zagadnień będziemy wprowadzać powyższą tematykę w życie. Zamierzamy to czynić poprzez indywidualne poznanie wychowanków i ich rodziców, następnie poprzez indywidualne rozmowy i analizę problemu, a także poruszanie ogólnych tematów związanych z tym zagadnieniem na zebraniach. Uważamy, że sama świadomość zagadnienia jest już bardzo istotna i może doprowadzić do podjęcia dalszych, odpowiednich kroków. Chcemy, aby u naszych wychowanków poprzez gry i zabawy edukacyjne rozwijać zdolności w zakresie:
1. Podniesienia samoświadomości
2. Skuteczniejszego panowanie nad ogarniającymi nas przykrymi uczuciami
3. Zachowania optymizmu i wytrwałości mimo niepowodzeń
4. Rozwijania zdolności empatii, troskliwości i współpracy
5. Nawiązywania i podtrzymywania poprawnych stosunków z innym

MISJA PLACÓWKI

Praca nad osiąganiem przez dzieci możliwie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego, zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie i rozwijanie umiejętności kluczowych oraz nabywania umiejętności psychofizycznych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej. Stosowanie nowoczesnych i aktywizujących metod wyzwalających kreatywność i aktywność twórczą dzieci. Uczenie miłości, tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Przygotowanie do wykorzystywania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości, wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności Oferowanie zajęć sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdolności tkwiących w każdym dziecku. Zatrudnianie kompetentnych pracowników, gdzie ich udział w różnych formach doskonalenia umożliwia pełną realizację zadań placówki. Umożliwianie dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. Wspieranie działania wychowawcze rodziny.

Dziecko w naszym przedszkolu:
·         czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
·         jest akceptowane takie, jakie jest,
·         ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
·         jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
·         uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
·         rozwija swoje zdolności i talenty,
·         uczy się samodzielności, asertywności i empatii,
·         uczy panować się nad emocjami i przykrymi uczuciami,
·         uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
·         poznaje swoje prawa i obowiązki,
·         osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:
·         otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
·         otrzymują informacje o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
·         mają wgląd do teczek prac dzieci,
·         współpracują z właścicielem przedszkola, dyrektorem i nauczycielami,
·         uczestniczą w uroczystościach i wycieczkach przedszkolnych,
·         otrzymują pomoc specjalistów lub pomoc w skierowaniu do specjalistów,
·         wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
·         aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i podejmują działania na rzecz przedszkola,
·         są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:
·         są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
·         wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają   jego rozwój,
·         współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
·         pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
·         aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
·         stosują nowoczesne metody pracy,
·         doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna

- Zapewnianie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a także możliwości zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
- Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
- Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady poprzez zabawę do wiedzy i sukcesu.
* metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
* Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
* opowieść ruchowa
* gimnastyka ekspresyjna
* gimnastyka rytmiczna
* pedagogika zabawy
* gimnastyka mózgu
* Metoda Dobrego Startu
* relaksacja
* bajkoterapia
* zabawy paluszkowe
- Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci

Zarządzane przedszkolem

- Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola.
- Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
- Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie i innowacyjne metody pracy z dziećmi.
- Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi

Procesy zachodzące w przedszkolu

- W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca różne metody pracy z dzieckiem.
- Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
- W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci.
- Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

- Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Urzędem Gminy ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
Biblioteką Gminną,
Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
SANEPID-em
sponsorami

- W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
zebrania grupowe,
zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
konsultacje indywidualne,
prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
- Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
- Działalność przedszkola promowana jest w środowisku poprzez opracowanie i dystrybucję folderów przedszkola, posługiwanie się własnym logo i adresem mailowym przedszkola, prowadzenie strony internetowej przedszkola, artykuły w gazetach lokalnych oraz udział dzieci, nauczycieli i rodziców w konkursach i programach organizowanych przez inne placówki, na których są prezentowane umiejętności dzieci i dokonania placówki oraz są zapraszani goście.

KRYTERIA SUKCESU

MODEL ABSOLWENTA

PODSUMOWANIE

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności i profilaktyki zdrowia psychicznego. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Chcemy przekazywać dzieciom niezbędną wiedzę, ale także rozwijać ich inteligencję emocjonalną, która w głównej mierze przyczynia się do osiągnięcia sukcesów osobistych już teraz a docelowo w dorosłym życiu. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

PRIORYTETY - KIERUNKI PLANOWANEJ PRACYLATA SZKOLNE 2019/2020 - 2023/2024

1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
2. Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.
3. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony
4. Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu.
5. Rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola Publicznego w Lubszy
1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.
3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i  Rady Rodziców.
5. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
Koncepcja Pracy Przedszkola opracowała Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Lubszy oraz uchwałą zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu